Proje Hakkında

Proje Hakkında

Enerji verimliliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürmesi ve aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini yerine getirebilmesi için kritik öneme sahiptir. Ülkemizde binalar nihai enerji tüketiminde en ön sırada gelmekte ve enerji tüketimlerinin azaltılması anlamında en yüksek tasarruf potansiyelini taşımaktadır. 

Diğer yandan, Türkiye'nin;

  • Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
  • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
  • İklim Değişikliği Stratejisi
  • 2053 Karbon Nötr Hedefi
  • Yeşil Mutabakat Eylem Planı

ve taraf olduğu;

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  • Paris İklim Anlaşması

gibi ulusal ve uluslararası belgelerdeki vizyon, stratejik amaç ve hedeflere öngörülen sürelerde ulaşabilmesi için kamu binalarında enerji verimliliği alanındaki eylemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası ile Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi kapsamında teknik danışmanlık hizmetleri, inşaat işleri ve danışmanlık dışı hizmetler için kredi ve hibe anlaşması yapmıştır. 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi, Dünya Bankası tarafından fonlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile uygulanmaktadır.

500-700 kamu binasını enerji verimli bir şekilde yenilemeyi hedefleyen proje ile enerji tasarrufu, konfor artışı ve sera gazı azaltımı sağlanarak iklim değişikliği ile mücade edilmesi hedeflenmektedir. 

Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanacaktır. Proje kapsamında Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mimari, mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projeden doğrudan faydalanıcılar; kamu binalarının yatırımlarından bütçe tasarrufu sağlayacak kamu sektörü, kamu binalarının kullanıcıları ve çalışanları, iklim değişikliği ile mücadele aracılığıyla toplum, çeşitli ekipman ve hizmet sağlayıcılardır (enerji verimliliği danışmanlık (EVD) firmaları, mimari, mekanik ve elektrik tasarım ofisleri, enerji hizmeti şirketleri (ESCO), inşaat malzemeleri tedarikçileri, enerji verimliliği tadilatlarını uygulayacak müteahhitlik firmaları, vb.).

KABEV Projesi, yılda 1000 kamu çalışanına ve 5000 vatandaşa ulaşacaktır. Proje, sadece kamu binalarının enerji tüketimini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda proje kapsamında yapılacak iletişim faaliyetleri ile yararlanıcı pozisyondaki toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.